luanvanthacsi.edu.vn

THƯ VIỆN TÀI LIỆU - DOWLOAD LUẬN VĂN MIỄN PHÍ 

LUẬN VĂN THẠC SĨ - ĐẠI HỌC - TIẾN SĨ

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VIẾT LUẬN VĂN

Hướng dẫn chi tiết lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Sau khi bạn chọn được đề tài và ưng ý với đề cương chi tiết đã được giáo viên hướng dẫn duyệt, bạn bắt tay vào viết từng của đề tài luận văn thạc sĩ. Chúng tôi xin chia sẻ 1 mẫu lời mở đầu về đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM để các bạn tham khảo.

luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nói đến DNNVV là nói đến khả năng tạo việc làm và thu nhập, cải thiện kỹ năng quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần kinh doanh và sáng tạo. Đặc biệt, DNNVV có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kỹnăng quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới. Bên cạnh đó, DNNVV còn giúp xây dựng một hệ thống sản xuất công nghiệp linh hoạt, với mối liên kết chặt chẽ, khai thác và huy động mọi tiềm năng của các địa phương, tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn và có những tác động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế. Do đó, việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển DNNVV được xem là phương tiện có hiệu quả trong việc huy động vốn cũng như các nguồn lực khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của DNNVV không chỉ chịu tác động duy nhất bởi các yếu tố khách quan từ môi trường bên ngoài. Nó còn có thể bị chi phối thông qua các yếu tố bên trong DN. Do đó, nghiên cứu này tác giả tập trung vào xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM.

Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với môi trường cạnh tranh gay gắt. Để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu tối đa hóa hiệu quả của hoạt động kinh doanh của mình. Mỗi doanh nghiệp cần phải có những giải pháp, chiến lược liên quan đến việc huy động và sử dụng nguốn vốn, khai thác hiệu quả tài sản, vận dụng khoa học kỹ thuật, kỹ năng trình độ quản lý,… để có thể tối đa hóa thu nhập hoạt động kinh doanh của mình từ những nguồn lực sẵn có. Xuất phát từ những yêu cầu trên, đòi hỏi các doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm ra các yếu tố có tác động đến hiệu quả kinh doanh của mình, cũng như hướng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó.

Thành phố TP.HCM được xác định là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng đã và đang được xây mới, nâng cấp mở rộng mang tính chất liên kết vùng, quốc gia, tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế- xã hội diễn ra thuận lợi hơn. Tp. TP.HCM hiện là nơi tập trung sốlượng các doanh nghiệp đông nhất cả nước, trong đó DNNVV chiếm đến 97%. Trong thời gian qua, mặc dù DNNVV ở TP.HCM đã có nhiều bước phát triển quan trọng, ngày càng giữ vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế của thành phố, nhưng thực tế, các DNNVV hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những khó khăn mang tính đặc trưng và lâu dài cho các DNNVV như về trình độ công nghệ còn lạc hậu, khả năng quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất,…

Nhận thức được tầm quan trọng của hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV, nghiên cứu “Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM” được tiến hành nhằm mục đích tìm ra các yếu tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM để đề xuất giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM hiện nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Mục tiêu tổng thể:

Hệ thống hóa các cơ sở lí luận khoa học liên qu an đến kết quả kinh doanh và các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra mô hình nghiên cứu đánh giá các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM, từ đó đưa ra giải pháp giúp nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM.

+ Xác định, phân tích mức độ tác động và mối liên hệ giữa các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM.

+ Nhận xét và đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nâng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM.

Câu hỏi nghiên cứu

Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu:

- Các nhân tố nào bên trong DN ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM?

- Mức độ tác động của các nhân tố bên trong DN đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM như thế nào?

- Các kiến nghị nào giúp nâng cao kết quả kinh doanh căn cứ vào các nhân tố ảnh hưởng?

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM.

- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn TP.HCM.

- Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu được tiến hành vào năm 2016.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng. Trong đó, phân tích thống kê mô tả được thực hiện để khái quát về dữ liệu nghiên cứu, phân tích ma trân tương quan giữa các cặp biến số để xem xét mối quan hệ giũa các chỉ tiêu định lượng trong nghiên cứu.

Từ những giả thuyết nghiên cứu đặt ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy Tobit để kiểm định các giả thuyết thông qua việc phân tích các biến số trong mô hình nghiên cứu. Từ việc bác bỏ hay chấp nhận các giả thuyết, các kết quả cũng như những kết luận chính xác được rút ra cho nghiên cứu.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài các phần mở đầu, kết luận thì bố cục luận văn này được chia thành 5 chương như sau:

Chương 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
Họ tên
Số điện thoại
Email
Tên đề tài
Ngành học
Ngôn ngữ
Thể loại
Chương trình học

 
CHIA SẺ CƠ HỘI, HỢP TÁC THÀNH CÔNG
8102012_18472853_bidv

© Bản quyền thuộc về Luanvanthacsi.edu.vn - Email: luanvanthacsi.edu.vn@gmail.com